Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen in onze onlineshop door consumenten en ondernemers (hierna ‘de klant’ te noemen)

Een consument zoals bedoeld in de regelingen hieronder, is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. Een ondernemer is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties met ondernemers zonder dat wij ons opnieuw tot hen hoeven te wenden. Indien de ondernemer gebruik maakt van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden, wordt hun geldigheid hierbij afgewezen; zij worden slechts onderdeel van de overeenkomst indien wij hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. Contractuele partners, het sluiten van overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Greendom Solutions OÜ.

Met de weergave van de producten in de onlineshop doen wij een bindend aanbod tot een koopovereenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en vóór het plaatsen van uw bindende bestelling uw keuze aan producten op elk moment veranderen. Door op de bestelknop te klikken en het aanbod voor de goederen in het winkelmandje te aanvaarden, en door ook de algemene voorwaarden te aanvaarden, wordt door u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst gedaan. Na plaatsing van de bestelling ontvangt u een e-mail waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd.

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is Nederlands.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Om veiligheidsredenen is de tekst van de overeenkomst daarna niet meer toegankelijk via het internet.

4. Leveringsvoorwaarden

De levering van producten in Nederland duurt vier tot zeven werkdagen. Wij verzenden de goederen. De verzending vindt uitsluitend plaats via DHL. Wij leveren niet aan pakstations. Het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.

5. Prijzen en betaalmethoden

De prijzen die in onze onlineshop staan aangegeven, zijn eindprijzen inclusief wettelijke BTW. In aanvulling daarop worden er verzendkosten in rekening gebracht. U krijgt vóór verzending van de bestelling een overzicht met gegevens over het totaalbedrag van de bestelling.

U kunt de betaling verrichten door middel van volgende betaalwijzen:

Creditcard

Wanneer u uw bestelling plaatst, stuurt u ons ook uw creditcardgegevens. Na uw legitimatie als legitieme kaarthouder, verzoeken we uw creditcardmaatschappij om direct na verzending van de goederen de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en uw kaart wordt gedebiteerd.

6. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.

Voor ondernemers geldt ook het volgende: Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor tot de volledige betaling van alle vorderingen uit hoofde van een lopende zakelijke relatie is voldaan. U mag de voorbehoudsgoederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; u draagt alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop – ongeacht de combinatie of vermenging van de voorbehoudsgoederen met een nieuwe zaak – vooraf aan ons over ter hoogte van het factuurbedrag, en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen de vorderingen ook zelf innen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

7. Transportschade

Voor consumenten geldt:

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, dient u deze schade onmiddellijk bij de leverancier kenbaar te maken en ook zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons er wel mee onze eigen vorderingen jegens de vrachtvervoerder of transportverzekering te doen gelden.

8. Garantie

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

De verjaringstermijn voor vorderingen op grond van gebreken bedraagt bij tweedehandsartikelen een jaar vanaf het moment van aflevering van het product. Gebreken die zich binnen één jaar na levering van de goederen voordoen, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen worden geclaimd.

Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor garantieclaims voor nieuw geproduceerde goederen één jaar vanaf de risico-overgang. De verkoop van gebruikte goederen vindt plaats onder uitsluiting van elke garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het verhaalrecht blijven onaangetast.

Ten aanzien van ondernemers gelden als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen alleen onze eigen gegevens en de in de overeenkomst opgenomen productbeschrijvingen van de producent; wij zijn niet aansprakelijk voor openbare uitspraken van de producent of andere reclame-uitingen.

Indien de geleverde zaak gebrekkig is, vervullen wij onze garantieplicht naar de ondernemer allereerst zoals wij het verkiezen door het verhelpen van het gebrek (verbetering achteraf) of door de levering van een artikel zonder gebreken (vervangende levering).

Bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen is veroorzaakt

  • in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
  • in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en waarop de contractant regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen
  • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

Informatie over eventuele aanvullende garanties die van toepassing zijn en de precieze voorwaarden die daarvoor van kracht zijn vindt u bij het desbetreffende product en op de speciale informatiepagina’s in de onlineshop.

Klantenservice

Voor vragen, klachten en bezwaren kunt u onze klantenservice bereiken op werkdagen op het telefoonnummer: +49 (0)40 78800985 of per e-mail op: info@greendom.nl

9.   Aansprakelijkheid

Voor vorderingen wegens schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk.

  • in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid,
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • in geval van garantiebeloften, voor zover overeengekomen
  • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, en waarop de contractant regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen, is de aansprakelijkheid beperkt tot de te voorziene schade die typisch voor de overeenkomst is. Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

10.  Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS) aan, die u hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitrage-instantie.

11. Slotbepalingen

Indien u een handelaar in de zin van het Nederlandse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds bent, is onze vestigingsplaats de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u.