Herroepingsinstructie

De consument heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen te annuleren.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop jij, of een andere door jou aangewezen persoon die echter niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om je recht op opzegging uit te oefenen, dien je ons op de hoogte te stellen van je besluit om deze overeenkomst op te zeggen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail die per post wordt verstuurd). Je kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier maar dat is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stuurt.

Gevolgen van herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, moeten we alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je hebt gekozen voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardverzending die wij aanbieden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen.

We zullen voor deze terugbetaling dezelfde methode gebruiken als die die je hebt gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen. In ieder geval zijn er voor jou geen kosten aan deze terugbetaling verbonden.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de waren weer terug hebben ontvangen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de waren hebt geretourneerd, al naar gelang welke van de twee het vroegst is.

De waren dienen onmiddellijk te worden geretourneerd aan:

xxxx

, in ieder geval binnen uiterlijk veertien dagen na de dag waarop je ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld.

De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor jouw rekening. Je bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen, wanneer deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die noodzakelijk is om hun toestand, eigenschappen en functionaliteit te controleren. Voor een waardevermindering van de goederen die ontstaat in alle andere gevallen ben je wel aansprakelijk.

Voorbeeld van een herroepingsformulier

(Als je het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug)

– aan: xxxx, info@greendom.nl
– Ik/wij (*) verklaar hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende diensten (*) te annuleren
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam (namen) van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen bij communicatie op papier)
– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Contact

Als je vragen hebt, neem dan contact op met onze klantenservice. Je kunt een e-mail schrijven naar info@greendom.nl of bellen naar: +49-40-78800985.